Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Monday, 23 April 2018


// അറിയിപ്പ് // 


സ്റ്റോറിങ്  ബിൻ  വാങ്ങുന്നതിന്  വേണ്ടി       സ്കൂളുകൾക്ക്  അനുവദിച്ച  1500/-  രുപയുടെ  ധനവിനിയോഗപത്രം KFC  form  No.44  ൽ  തയാറാക്കി  25/4/2018  ന്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Saturday, 21 April 2018

തളിപറമ്പ സൗത്ത് സബ്ജില്ല  അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം
പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍Ivfmkv/hnjbw
]cn-io-e\ tI{µw
H¶mw IvfmÊv

IMNSGHSS Mayyil
c­mw IvfmÊv
ap¶mw IvfmÊv
\memw IvfmÊv
bp.-]n. KWnXw
bp.-]n.a-e-bmfw
bp.-]n. imkv{Xw
bp.-]n. kmaq-l-y-imkv{Xw


1,2 CwKvfojv

KMHSS Kambi
3,4 CwKvfojv
bp.-]n. CwKvfojv
FÂ.-]n. Ad-_nIv

KMHS Kambil
bp.-]n. lnµn
bp.-]n.-kw-kvIrXw
bp.-]n. DdpZp
GMUPS    Kattampalli
bp.-]n. Ad_n
GMUPS Thaliparamba

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌
അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം


Xfn-¸-d¼v ku¯v D]-PnÃ
Ah-[n-¡me A[ym-]I ]cn-io-e\w
2018 G{]n 25 þsabv 5

1)     2018þ 19 hÀjs¯ Ah-[n-¡me A[ym-]I ]cn-io-e\w G{]n 25 \v Bcw`n-¡p¶p .
2)    D]-Pn-Ã-bnse apgp-h³ A[ym-]-Icpw ]cn-io-e-\-¯n ]s¦-Sp-t¡-­-XmWv .
3)    FÃm {][m-\-[ym-]-Icpw BZy _m¨n Xs¶ ]cn-io-e\w ]qÀ¯n-bm-t¡-­-Xm-Wv.
4)    sSIvÌv _p¡v ,lmâv _p¡v ,A-¡m-Z-anI amkväÀ  ¹m³ F¶nh sIm­vണ്ടു htc-­-ണ്ടXm-Wv.
5)    ltem Cw¥ojv ]cn-io-e-\-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-Xn\v t]cv cPn-ÌÀ sNbvX-hÀ aäp ]cn-io-e-\-¯n ]s¦-Sp-t¡-­-Xn-Ã.
6)     bp ]n hn`mKw ]cn-io-e-\-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-hÀ ae-bmfw ,K-WnXw ,imkv{Xw ,km-aq-ly-imkv{Xw F¶n-h-bn CjvS-s¸« 2 hnj-b-§-fn \mev Znhkw hoXw ]s¦-Sp-t¡-­-XmWv .ap-gp-h³ A[ym-]-Icpw H¶m-as¯ hnj-b-¯n 25,26,27,30 Xo¿-Xn-I-fnepw  c­ണ്ടാas¯ hnj-b-¯n- 2,3,4,5, Xo¿-Xn-I-fnepw ]s¦-Sp-t¡-­-XmWv .
7)    bp  ]n Cw¥o-jv,bp ]n lnµn , bp ]n kwkvIr-Xw,bp ]n Ad-_nIv ,bp ]n DdpZp F¶o hnj-b-§-fn XpSÀ¨-bmbn 8 Znh-k-amWv ]cn-io-e\w \¡pI.
8)    Cw¥ojv 1,2 ¢mkp-I-fn B´qÀ \K-c-k-`-bnse 10 A[ym-]-I-scm-gnsI apgp-h³ A[ym-]-Icpw H¶mw L« ]cn-io-e-\-¯n ]¦m-fnbm-th-­-XmWv.
പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിവരം അറിയിച്ചു നിര്‍ബന്ധമായും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കേണ്ടതാണ്.     Friday, 20 April 2018

// വളരെ  അടിയന്തരം //


വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  വൃക്ഷ  തൈ  നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്  വേണ്ടി  വിത്തുകൾ   മുളപ്പിക്കുനതിനുള്ള  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Nirdesangal
// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

തളിപ്പറമ്പ  സൗത്ത്  ഉപജില്ലയിലെ   സ്കൂളിലെ  മുഴുവൻ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കും ഉള്ള  ഒരു   ട്രെയിനിംഗ്   24 -4 -18  ചൊവ്വഴ്ച    ഐ എം  എൻ  എസ്  ജി  എച്ച്  എ സിൽ   വെച്ചു   രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  1  മണി  വരെ  നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  പാചക തൊഴിലാളികളെയും  ക്ലാസ്സിൽ  പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ  അതാത്  ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ  ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.     ഏതെങ്കിലും  പാചകത്തൊഴി ലാളി  ക്ലാസ്സിൽ   ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ  അതിന്റെ  ഉത്തരവാദിത്വം  ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്കായിരിക്കും. 

Thursday, 19 April 2018

// അറിയിപ്പ് // ഡിപ്പാർട്മെന്റ്  കോട്ടയിൽ  2018 -2020  വർഷത്തെ   DEd  course  നുള്ള  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്;  നോട്ടിഫിക്കേഷനും  അപ്ലിക്കേഷൻ  ഫോം  എന്നിവ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.
                                             Notification
// അറിയിപ്പ് // 


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ                  (2 പകർപ്പ്) ഏപ്രിൽ 21 ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.
 

Tuesday, 17 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷം 1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ സംസ്കൃതം, അറബി, ഉറുദു എന്നീ ഭാഷകള്‍ പoനം നടത്തിയ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും  കണക്കു താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ 1

പ്രോഫോര്‍മ 2


Thursday, 12 April 2018// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 2017  വർഷത്തെ  എസ് എസ്  എൽ  സി  പരീക്ഷയിൽ  എല്ലാ  വിഷയത്തിലും  എ+        നേടിയ       അധ്യാപകരുടെ  മക്കൾക്ക്   ഉളള  സ്കോളർഷിപ്  തുക        16 / 4 / 18  ന്  രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  12  വരെ  തളിപ്പറമ്പ  ജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസറുടെ  കാര്യാലയത്തിൽ  വെച്ച്  വിതരണം  ചെയ്യുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പിന്  അർഹതപ്പെട്ട  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  വിവരങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.  പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ  സാക്ഷ്യപത്ര സഹിതം  തളിപ്പറമ്പ   DEO  ഓഫീസിൽ  നിന്ന്  സ്കോളർഷിപ്  തുക  കൈപ്പറ്റേണ്ടതന്നെന്ന  വിവരം   രക്ഷിതാക്കളെ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. NATIONAL  FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE
LIST OF CASH AWARD WINNERS OF S.S.L.C. EXAMINATION
Sl.
Name  of applicant
(Teacher)
Name of School
Name of student
Name of school in which studied
1
Preetha.A.V.
Kolacheri AUPS
Nivedya.A.V.
IMNSGHSS Mayyil
2
Sindu.V.P.
A.L.P.S Thayampoyil
Akshay Kumar.P
IMNSGHSS Mayyil
3
Bushra Beevi.V.P.
Pavanoor ALPS
Sharmina.V.P.
IMNSGHSS Mayyil
4
Janardhanan.O.
Pamburuthi MUPS
Neha.P.
IMNSGHSS Mayyil
5
Rajeevan Pullarath
GMLPS Cheleri
Dhanasree Rajeevan
GHSS Munderi
6
Jayasree.A.
Perumacheri AUPS
Manjima.A.
IMNSGHSS Mayyil

Tuesday, 10 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പാൽ എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്ന്( സൊസൈറ്റി / മിൽമ,) ( tick mark  രേഖപ്പെടുത്തുക ),  വ്യക്തമാക്കിയ സ്കൂളുകൾ  10 /04/2018 ന്   ഉച്ചയ്ക്ക് 3  മണിക്ക്  മുൻപ്  ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക്  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ...Name of school
Society
Milma
Monday, 9 April 2018

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

പ്രൈമറി സ്ക്കൂളുകളിലെ ഐ.ടി ചുമതല വഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ (പി.എസ്.ഐ.ടി .സി മാരുടെ ) നാലു ദിവസത്തെ ഐ.ടി  പരിശീലനം ഏപ്രില്‍ 12 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.  പ്രൈമറി  സ്ക്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്‍ (ഒരു സ്ക്കൂളില്‍ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകന്‍ മാത്രം) പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കേണ്ടതാണ്.മയ്യില്‍ കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 12/04/2018 മുതല്‍ 17/04/2018 വരെയുള്ള ആദ്യ ബാച്ചിലും കൊളച്ചേരി , തളിപറമ്പ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കുറുമാത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സ്കൂളുകളിലെ  അധ്യാപകര്‍ 18/04/2018 മുതല്‍ 21/04/2018 വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലുമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

പരിശീലനകേന്ദ്രം IMNSGHSS മയ്യില്‍

 (പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് :പരിശീലനത്തില്‍ വരുന്നവര്‍ ചുവടെ നല്‍കിയവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
1. Laptop(with IT@School GNU/Linux 14.04OS)

2. USB Data Cable
പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.)

// പ്രധാന  അധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


2018 -19  അധ്യയന  വർഷത്തേക്കുള്ള   ലോ  വിഷൻ   വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ  പ്രിൻറ്  ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി   ലോ  വിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  ഡിവിഷൻ  തിരിച്ചുള്ള  എണ്ണം  താഴെ  കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  ഇന്ന്  1  മണിക്ക്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Letter

Saturday, 7 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

അവധിക്കാല ക്ലാസ്സുകള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.സര്‍ക്കുലറിലുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.


ലിങ്ക്1


ലിങ്ക് 2

Friday, 6 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധ ക്ക് 

സ്കൂളിൽ  BREAKFAST  കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ  ആ വിവരം ഇന്നു തന്നെ     (07 / 04 / 2018 ) ഈ ഓഫീസിൽ  ഫോൺ  മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 4 April 2018

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.

സമ്പൂര്‍ണ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്കൂള്‍/മാനേജ്മെന്റ് വിവര ശേഖരണം .DATA ENTRY, 05/04/2018 ന് മുമ്പായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി കണ്‍ഫേം (CONFIRM) ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയ സെലെക്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ 21/04/2018 ശനിയാഴ്ച നടക്കുകയാണ്. പരീക്ഷ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.


പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  അരി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള STORING  BIN വാങ്ങുന്നതിനു  ഒന്നാം  ഘട്ടത്തിൽ  തുക  ലഭിക്കാത്ത  സ്കൂളുകൾക്ക്  1500 /- രൂപ  വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത  തുക ആവശ്യമില്ലാത്ത  പ്രധാനാധ്യാപകർ  ഇന്ന് തന്നെ (05 -04 -2018 ) ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്..

Monday, 2 April 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

TEXT BOOK EXCESS AND SHORTAGE --

 CIRCULAR AND PROFORMA 

CIRCULAR

PROFORMA 

Wednesday, 28 March 2018അറിയിപ്പ്‌ 

2017 -18  വർഷത്തെ  കാലിച്ചാക്ക് - ചണ ചാക്ക്  ഒന്നിന്  5/ - രൂപയിൽ കുറയാത്ത  തുകയും,  പ്ലാസ്റ്റിക്  ചാക്ക്  ഒന്നിന്  3 /- രൂപയിൽ കുറയാത്ത   തുകയും  കൂടാതെ  ജി .എസ് .ടി  5% വും   ചേർത്തുള്ള  തുക  ഓഫീസിൽ  ഏപ്രിൽ  10  തീയതിക്ക്  മുൻപ്      അടക്കേണ്ടതാണ്‌.

Tuesday, 27 March 2018// ഗവ .പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //


 വിജിലൻസ്  ഓഡിറ്റ്  പൂർത്തിയായതിനാൽ  സർവീസ് ബുക്ക്  നാളെ  
തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നും   കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധ ക്ക് 

മാർച്ച് മാസം സ്പെഷ്യൽ അരിയുടെ NMP  1  ഉം EXPENDITURE  STATEMENT ഉം  ഇന്നു  തന്നെ (27 -03 -2018 )  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 24 March 2018

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


BIMS' പരിശോധിച്ച്,   ടൂർ  ടിഎ മൈന്റെനൻസ്ഗ്രാൻറ് ,മെഡിക്കൽ റീഇൻബർസ്‌മെൻറ് ,എന്നീ ശീർഷകങ്ങളിൽ                ഇനിയും തുക പിൻവലിക്കാത്ത  പ്രധാനാധ്യാപകർ 26 .03 .2018 ന്  മുൻപ്‌ തുകപിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് .തുക ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ                26 .03 .2018  ന് തന്നെ സറണ്ടർ   ചെയ്യേണ്ടതാണ് 

Friday, 23 March 2018


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


നൂൺ  മീൽ   ഓഡിറ്റ്  നടത്തുന്നതിന്    വേണ്ടി    നൂൺ  മീൽ  സംബന്ധിച്ച   രേഖകളും  രെജിസ്റ്ററുകളും   20 -4 -18  ന്  മുൻപായി  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ  കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയും  പൂരിപ്പിച്ചു  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.// അറിയിപ്പ്‌ // 

D.Ed Course  2018-2010  Department  quota - അപേക്ഷ  ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


Notification Page -1
Notification Page-2
Notification Page -3

Declaration

Wednesday, 21 March 2018// അറിയിപ്പ് // 

സമ്പൂർണ ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ  മാനേജ്മെൻറ് -വിവരശേഖരണം -circular  താഴെ കൊടുക്കുന്നു