Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Saturday, 18 August 2018


   //  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

കാലവർഷകെടുതിയോടനുബന്ധിച്ച്  രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടത്തുന്നതിനായി  ജില്ലാ കളക്ടറോ  revenue  അധികാരികളോ  ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ  സ്കൂൾ  ബസ്സുകൾ  വിട്ടുനൽകണമെന്ന  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടരുടെ  നിർദ്ദേശം  പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, 17 August 2018

ONAM SPECIAL RICE DISTRIBUTION
CIRCULAR

Thursday, 16 August 2018

ഓണം  സ്പെഷ്യൽ അരി 

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു  സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക്  പ്രൊഫോർമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 

{Ia \¼À
kvIqÄ
tImUv
kvIqfnsâ
t]cv
D¨-`IvjW ]²-Xn-bn DÄs¸-«n-«p-ff Ip«n-I-fpsS F®w
BsI  hnX-cWw sNbvX Acn-bpsS Afhv
hnX-cWw ]qÀ¯o-I-cn¨  Znhkw
അറിയിപ്പ് 

        Noon  meal  അക്കൗണ്ട് - . 2017   മാര്ച്ച് മാസത്തെ കണ്ടിജന്റ് ചാര്ജ്ജ് പിന്വലിച്ച ശേഷമുള്ള ബാലന്സ് തന്നെയാണ് ഇതൊടൊപ്പം ഉള്ക്കൊളളിച്ചിട്ടുളള EXCEL SHEET  ലെ Balance as on 31/03/2017 എന്ന കോളത്തില്ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 2017 ഏപ്രില്മാസം മുതല്‍ 2018 മാര്ച്ച് മാസം വരെ  കണ്ടിജന്റ് ചാര്ജ്ജിനത്തില്‍ ‍ചിലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ EXCEL SHEET ല്ഉള്ക്കൊളളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത തുകള്എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. മേല്വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകള്ക്കും  വര്ഷം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുളളത് കൊണ്ട് തന്നെ മേല്വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത കൃത്യമായും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. മേല്വിവരങ്ങളില്‍  എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകള്ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് വിവരം    ആഫീസില്‍ 18/08/2018  ന്  12 മണിക്ക് മുന്പായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.         

         ചില സ്കൂളുകളില്നിന്നും അക്കൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് ചാര്ജ്ജ് ഇനത്തില്തുക ഈടാക്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത തുക സ്കൂള്അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളില്അക്കൗണ്ടിങ് കീപ്പിങ്ങ് ചാര്ജ്ജ് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കില്എസ്.ബി. ജഗതി ശാഖയിലെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് (ഫോണ്നമ്പര്‍- 0471-2325567).

         ചില സ്കൂളുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്പലിശ ഇനത്തില്തുക ലഭിച്ചതായി ശ്രദ്ധയില്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മേല്തുക അടിയന്തിരമായി പിന്വലിച്ച് 0202-01-102-92-other receipts എന്ന ശീര്ഷകത്തില്അടച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി സീറോ ബാലന്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് സ്കൂളുകള്ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂള്പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരോടും നിലവിലെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സീറോ ബാലന്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക നിക്ഷേപിക്കുവാന്കര്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കേണ്ടതാണ്.


അറിയിപ്പ് 

നാഷണല്‍ സയന്‍സ് ഫെസ്റ്റ് സെമിനാര്‍  മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ടര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Tuesday, 14 August 2018

സ്കൂള്‍ കോളേജ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തുള്ള കണ്ണൂര്‍ ജില്ല കലക്ടരുടെ ഉത്തരവ് ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.


ലിങ്ക് 1

ലിങ്ക് 2


സര്‍ക്കുലര്‍ 

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാടക ശില്പശാല സംബന്ധിച്ച  സര്‍കുലര്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.

സര്‍കുലര്‍

 ONAM SPECIAL RICE DISTRIBUTION--

CIRCULAR  (FROM DPI) 

Monday, 13 August 2018

// അറിയിപ്പ് // 


     2018 -2019 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്      volume  -2   shortage 
 താഴെ        കൊടുത്ത         പ്രൊഫോർമയിൽ 
14 -8 -18  ന്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്
// അറിയിപ്പ് // 

 കാലാവർഷകെടുതിയിൽ  കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ  നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ   വിവരം   ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 
// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക്  // 

 താഴെ കൊടുത്ത  കെ.വൈ .സി  ഫോറം  പൂർണ്ണമായി  പൂരിപ്പിച്ച്  ഇന്ന്  (13-8-18) 5  മണിക്ക്  മുൻപ്  അതാത്  ട്രഷറി യിൽ   സമർപ്പിച്ച്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

LETTER &KYC FORM// അറിയിപ്പ് // 

ഒന്നാം  പാദ  വാർഷിക  പരീക്ഷാ  2018 -2019  time  table  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.

TIME TABLE

Sunday, 12 August 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രെദ്ധ ക്ക് 

2004 , 2009 ശമ്പള പരിഷ്‌ക രണവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും (അധ്യാപകരുടെയും അന ധ്യാപകരുടെയും) സേവന പുസ്തകം ഈ ഓഫീസിൽ നാളെ (14 -08 -2018 ) തന്നെ ഉച്ചക്ക് 1 .00  മണിക്ക് മുൻപായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 10 August 2018

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


2017  നവംബർ  മുതൽ   2018  ജൂൺ  വരെ  ഉള്ള  expenditure  statement  month -wise  ആയി  excel  format ൽ    തയ്യാറാക്കി    ഓഫീസ്‌  ഇ-മെയിൽ  ലേക്ക്  14 -8 -2018  നകം  അയക്കേണ്ടതാണ്.   gross  amount    കൃത്യമായി   രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്   profoma  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു. proforma  യിൽ  യാതൊരുവിധ  മാറ്റവും  വരുത്താൻ  പാടുള്ളതല്ല.
GIS SLI  PF (NRA , CLOSURE ) ഉൾപ്പെടുത്താതെ  ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഗ്രോസ് അമൗണ്ടിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് കുറക്കേണ്ടതില്ല .


// അറിയിപ്പ് // 

2018   സ്വാതന്ത്യ്രദിനാഘോഷം -  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  circular  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

Circular

Wednesday, 8 August 2018

അറിയിപ്പ് 

201819 വര്‍ഷത്തെ ശാസ്ത്രോല്‍സവത്തിന്‍റെ മത്സരങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും താഴെ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു.

SCHOOL SHASTHROLSAVAM 2018-19

അറിയിപ്പ് 


2018-19 വര്‍ഷത്തെ സബ്‌ജില്ല തല സ്പോര്‍ട്സ് ആന്‍ഡ്‌ ഗയിംസ് പ്രോഗ്രാം താഴെ ലിങ്കില്‍  കൊടുക്കുന്നു.

സ്പോര്‍ട്സ് പ്രോഗ്രാം


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 2019 -2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും       10 -08 -2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .കോളം നമ്പർ 4 ൽ 01 -04 -2019 ലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പള വിവരമാണ് നൽകേണ്ടത് .സ്പാർക്കിലെ വിവരങ്ങളുമായി പരിശോധിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൃത്യത വരുത്തേണ്ടതാണ് .
 Annexure -III

Annexure VII


ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

{Ia \¼À
kvIqÄ
tImUv
kvIqfnsâ
t]cv
D¨-`IvjW ]²-Xn-bn DÄs¸-«n-«p-ff Ip«n-I-fpsS F®w
BsI hnX-cWw sNbvX Acn-bpsS Afhv
hnX-cWw ]qÀ¯o-I-cn¨  Znhkw
ഓണം സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 
1 . യു .ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി  ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്  മുൻപ് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് / റേഷൻ കാർഡ് ഇവ പരിശോധിച്ച്‌  യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ് .
2 . നിലവിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ അരിവിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ യു .ഐ.ഡി / ഇ.ഐ.ഡി / റേഷൻ കാർഡ്/ ഇലെക്ഷൻ ഐ.ഡി നമ്പർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .
3 . ഓഗസ്റ്റ് 18 നു മുന്പായി സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും  വിതരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം , വിതരണം ചെയ്ത അരിയുടെ അളവ്  എന്നിവ ഉൾപ്പടെ ) സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ആയി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഈ ഓഫീസിൽ 20 -08 -2018 നു വൈകിട്ട് 5 .00 നു മുൻപായി നൽകേണ്ടതുംആണ് .

Monday, 6 August 2018


// പ്രധാന  അധ്യാപകരുടെയും   സൊസൈറ്റി  സെക്രട്ടറി മാരുടെയും   ശ്രെദ്ധക്ക് // 


 2018-19   വർഷത്തിൽ  ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്   volume-I  & II  ലഭിച്ചതും,   വിതരണം ചെയ്തതും   ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  മോണിറ്ററിങ്  സിസ്റ്റംത്തിൽ  അപ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാത്തവർ,    അപ്‌ലോഡ്  ചെയ്ത്  ഓഫീസിൽ (7/8/18)    അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

Saturday, 4 August 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പദ്ധതി   2018-19 , അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിദേശങ്ങള്‍, കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ എന്നിവ ലിങ്കില്‍ കൊടുക്കുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 30/09/2018 ആണ്. 


ലിങ്ക്

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ICT പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള അധ്യാപകരുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം (06/ 08/ 2018 , തിങ്കളാഴ്ച 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Computer education has been made compulsory for declaration of probation of teachers.  ( GO(P)308/13/G.EDN DT:27/11/2013).

Teachers shall, within the period of probation, pass short term computer course having a duration of not less than 45 hours approved by the Government if they have not already acquired such or higher qualification.( Come into force on the 22nd day of March 2011.)


മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗവ. ഓര്‍ഡര്‍ പ്രകാരം 22/03/2011 നു ശേഷം പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലറേഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ ICT പരിശീലനം നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. പരിശീലനം കൂടാതെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലറേഷന്‍ നടത്തിയ AIDED സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും നിശ്ചിത പ്രോഫോര്‍മ യില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ

Thursday, 2 August 2018

അറിയിപ്പ് 

ദേശീയ ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് - അധ്യാപക പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


.ലിങ്ക്

                               അറിയിപ്പ്

കൈറ്റ് - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - ഹൈടെക്ക് സ്ക്കൂള്‍ പദ്ധതി -" സ്ക്കൂള്‍ വിക്കി " പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ നടത്തുന്ന സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നതിന് ഉള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു.ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 10000/-,5000/- രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് 100000/രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അവാര്‍ഡിനായി നല്‍കുന്നതാണ്.വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണുക. 

.അറ്റാച്ച്മെന്റ്