Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Friday 31 July 2020

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 
OBC  പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Monday 27 July 2020

//പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//
തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് ഉപജില്ലയിലെ SRG കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം 30-7-2020 വ്യാഴാഴ്ച 12  മണിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ (whatsapp) ആയി ചേരുന്നു.എല്ലാ കണ്‍വീനര്‍മാരും കൃത്യ  സമയത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
//പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//
തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് ഉപജില്ലയിലെ LP,UP വിഭാഗം പ്രധാനധ്യാപകരുടെ യോഗം 30-7-2020 രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ (whatsapp) ആയി ചേരുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Thursday 23 July 2020

എയ് ഡഡ്  സ്ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഗെയിന്‍ പി.എഫ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

                         2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗെയിന്‍ പി.എഫ് വഴിയുള്ള ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ജോലികള്‍ മുഴുവനായും അടിയന്തിരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
                         ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ അതാത് വരിക്കാര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലെ ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആയതിനാല്‍ അതാത് സ്‌ക്കൂളുകളിലെ മുഴുവന്‍ വരിക്കാരുടേയും   2018-19 വര്‍ഷം വരെയുള്ള മുഴുവന്‍ പി.എഫ് ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളിലെ വിവരങ്ങള്‍ സ്‌ക്കൂള്‍ രേഖകളുമായി ഒത്തു നോക്കി  ഓണ്‍ലൈന്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍  എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. 


Friday 17 July 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

 2019 -20  അധ്യയന  വർഷം   സ്കൂളുകളിൽ   പഠിക്കുന്നവരിൽ  ടി .സി  വാങ്ങാതെ  പഠനം  നിർത്തിയ  കുട്ടികളുടെ  എണ്ണം   താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  പൂരിപ്പിച്ച്  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Thursday 16 July 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

LS S /USS  പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയം -സർക്കുലർ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 


  

എൽ .എസ് .എസ്  പരീക്ഷ  എഴുതിയ  578  കുട്ടികളിൽ  297  പേർക്കും
യൂ എസ് .എസ് പരീക്ഷ  എഴുതിയ 365 കുട്ടികളിൽ 76  പേരും  സ്കോളർഷിപ്പിന്  അർഹരായിരിക്കുന്നു .


എൽ .എസ് .എസ് / യൂ എസ് .എസ്  പരീക്ഷയിൽ  വിജയം  നേടിയ  എല്ലാ  വിദ്യാർത്ഥികളെയും  അവരെ ഈ  നേട്ടത്തിന്  അർഹരാക്കിയ  രക്ഷിതാക്കളെയും , അധ്യാപകരെയും   അഭിനന്ദിക്കുന്നു .


       ഉപജില്ലാ  വിദ്യാ ഭ്യാസ  ഓഫീസർ 

Tuesday 7 July 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 


താഴെ  കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമ   പൂരിപ്പിച്ച്  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Monday 6 July 2020


പ്രധാനാധ്യാപരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  Audit  (2019-20)  01-06-2019 apX 31þ-03-þ2020 hsc-bp-ff hmÀjnI HmUnäv \S-¯p-¶-Xn\v HmUn-äp-ambn _Ô-s¸« FÃm tcJ-Ifpw 10þ/07/þ2020 Xo¿-Xn-¡p-f-fn CtXm-sSm¸w DÄtNÀ¯ s{]mt^mÀa klnXw D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kn F¯n-¡p-¶-Xn\v IWvWqÀ hnZym-`ymk D]-U-b-c-IvSÀ \nÀtZiw \ÂIn-bn-«p-Wv Sv. HmUn-än\v lmP-cm-t¡Wv S tcJ-I-fpsS hni-Zmw-i-§Ä Xmsg sImSp-¡p-¶p..
1.      ]qcn-¸n¨  s{]mt^mÀa
2.      sI 2 t^mdw
3.      amthen tÌmÀ ]mkv_p¡v / _nÂ
4.      kvs]jy ssdkv AIzn-ä³kv
5.      Imen-¨m¡v cPn-ÌÀ, ]Ww AS¨ ckoXn
6.      I­n-Pâv NmÀPv ]mkm-¡nb _n / hu¨À (Hm-^okv tIm¸n)
7.      ap« / ]m cPn-ÌÀ ({]-tXyIw kq£n-¡p-¶pWv sS¦nÂ
8.      \q¬ ao Iymjv _p¡v
9.       BIMS Â \n¶p-ff Atem-«vsaâv tÌävsaâv
10.   t_¦v tÌävsaâv
11.   D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^okÀ ]mkm-¡nb ^oUnMv kv{S§v¯v
12.  tÌm¡v cPn-ÌÀ
13.  I¬tkm-fn-tU-äUv Aä³U³kv cPn-ÌÀ
14.  an\pSvkv _p¡v
15.    cpNn cPn-ÌÀ

Friday 3 July 2020

//പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//

HM കോണ്‍ഫരന്‍സ് 6-7-20 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കും SRG കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം അന്ന് തന്നെ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കും നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.രണ്ട് യോഗവും വാട്സപ് ഗ്രൂപ്പ്‌ വഴിയായിരിക്കും.ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന പുരോഗതി ഡാറ്റകളുടെ സഹായത്തോടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാവണം.

                                                                                             ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ 
പ്രധാനാധ്യാപരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി സ്‌കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകർ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ( TSB ) അകൗണ്ട് തുടങ്ങണം ...... എന്നാൽ നിലവിൽ  ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകൾ ഉള്ള സ്‌കൂളുകൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കായി ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക്  ( TSB )അകൗണ്ട്  തുടങ്ങേണ്ടതില്ല ...

Tuesday 30 June 2020

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികൾക്ക് - ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അലവൻസ് - ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം - മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള -- circular ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള  dpi ടീം അംഗങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ ഒരു കരണവശാലും സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.. സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസിലെ  ഉച്ച ഭക്ഷണ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു 

KIT- DISTRIBUTION - CIRCULAR

Wednesday 17 June 2020// അറിയിപ്പ് // 


സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ  അരിയുടെ  സ്റ്റോക്ക്  എൻട്രി  കളിച്ചാക്കിന്റെ  വിവരങ്ങൾ  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  മാർഗ്ഗ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു

 Nirdesangal

Monday 8 June 2020

                                                     // പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

09 / 06 / 2020  ന്  രാവിലെ  10  മണിക്ക്  മയ്യിൽ , കുറ്റിയാട്ടൂർ  എന്നീ  പഞ്ചായത്തുകളിലെ  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു  1 .30  ന്  മറ്റ്   പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മുൻസിപ്പാലിറ്റിലെയും  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗവും  മയ്യിൽ  ബി ആർ  സി ൽ  ചേരുന്നതായിരിക്കും. യോഗത്തിൽ  വരുമ്പോൾ  ഓൺലൈൻ  സൗകര്യ മില്ലാത്ത  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  പേരുവിവരങ്ങൾ  പ്രധാനാധ്യാപകർ   കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്  // അറിയിപ്പ് // 

2019 -20  വർഷത്തിൽ  പാചകചിലവിനത്തിൽ  അനുവദിച്ച  തുക  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  താഴെ  ചേർത്ത  പ്രൊഫോർമ  പ്രകാരം  11 / 6 / 20  നുള്ളിൽ  ഈ  കാര്യലയത്തിൽ  സമർപ്പിക്കുക.

Proforma

Wednesday 3 June 2020

//പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//

ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടരുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ R& R (1)/90070/2020/ഡി ജി ഇ  തീയതി 5-5-2020 പ്രകാരം കോവിട് 19 മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുള്ള ലോക് ഡൌണിനു ശേഷം സ്കൂളുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നല്‍കിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍(വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി ,ഫിട്നെസ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ) സ്കൂളില്‍ നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്  മുന്പായി ഈ ഓഫീസില്‍ മെയില്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
//പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//
താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ എല്ലാ കുട്ടികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ ഉറപ്പ് വരുതിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ?നിലവില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സ്‌ കാണാന്‍ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday 12 May 2020


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

vacation  ട്രെയിനിങ്  Circular  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

Circular
// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് //

കുട്ടികളുടെ  പ്രൊമോഷൻ   circular  കാണുക // പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

KITE  circular താഴെക്കൊടുക്കുന്നു . നിർദ്ദേശങ്ങൾ  പാലിക്കേണ്ടതാണ്

Circular

Thursday 7 May 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

സ്കൂൾ  തുറക്കുന്നതിന്  മുൻപായി   സ്വീകരിക്കേണ്ട  മാർഗ്ഗ   നിർദ്ദേശങ്ങൾ   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു . നിർദ്ദേശങ്ങൾ  പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

Circular

Tuesday 5 May 2020

                                                 //പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് // 


ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതി  2017 -18 , 2018 -19   2019 -20  എന്നീ  അധ്യയന  വർഷങ്ങളിൽ  കുക്കിങ്ങ്  കോസ്ററ്  ഇനത്തിൽ  അനുവദിച്ച്   നല്‌കിയ  തുകയുടെ   ധനവിനിയോഗ  പത്രം  മൂന്ന്  അധ്യയന  വർഷത്തെയും പ്രത്യേകമായി   KFC  -44   ഫോറത്തിൽ  ഈ  കാര്യലയത്തിൽ  എത്രയും  പെട്ടെന്ന്   ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 

Monday 4 May 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് // 

bims  പരിശോധിച്ച്   ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയിലെ  ഒരു  ഷെയറിലും   തുക  ബാക്കി  ഇല്ല  എന്ന്  ഉറപ്പ്  വരുത്തി  റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്യണ്ടതാണ് .

Wednesday 25 March 2020


// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

kovid -19   പ്രതിരോധ  പ്രവർത്തനത്തിനായി   സംസ്ഥാനത്തെ   സ്കൂളിലെ പാചകപുരയും   മറ്റ്  അടിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങളും  വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച  കത്ത്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.


Monday 23 March 2020

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

 ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതിയുടെ പാചക ചെലവിനത്തിൽ  BIMS   ൽ ബാലൻസ്  ഉള്ള  തുക  സറണ്ടർ  ചെയ്യേണ്ടതും   approve  button  ക്ലിക്ക്  ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് . ആ  വിവരം  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .