Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Monday, 6 July 2020


പ്രധാനാധ്യാപരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  Audit  (2019-20)  01-06-2019 apX 31þ-03-þ2020 hsc-bp-ff hmÀjnI HmUnäv \S-¯p-¶-Xn\v HmUn-äp-ambn _Ô-s¸« FÃm tcJ-Ifpw 10þ/07/þ2020 Xo¿-Xn-¡p-f-fn CtXm-sSm¸w DÄtNÀ¯ s{]mt^mÀa klnXw D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kn F¯n-¡p-¶-Xn\v IWvWqÀ hnZym-`ymk D]-U-b-c-IvSÀ \nÀtZiw \ÂIn-bn-«p-Wv Sv. HmUn-än\v lmP-cm-t¡Wv S tcJ-I-fpsS hni-Zmw-i-§Ä Xmsg sImSp-¡p-¶p..
1.      ]qcn-¸n¨  s{]mt^mÀa
2.      sI 2 t^mdw
3.      amthen tÌmÀ ]mkv_p¡v / _nÂ
4.      kvs]jy ssdkv AIzn-ä³kv
5.      Imen-¨m¡v cPn-ÌÀ, ]Ww AS¨ ckoXn
6.      I­n-Pâv NmÀPv ]mkm-¡nb _n / hu¨À (Hm-^okv tIm¸n)
7.      ap« / ]m cPn-ÌÀ ({]-tXyIw kq£n-¡p-¶pWv sS¦nÂ
8.      \q¬ ao Iymjv _p¡v
9.       BIMS Â \n¶p-ff Atem-«vsaâv tÌävsaâv
10.   t_¦v tÌävsaâv
11.   D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^okÀ ]mkm-¡nb ^oUnMv kv{S§v¯v
12.  tÌm¡v cPn-ÌÀ
13.  I¬tkm-fn-tU-äUv Aä³U³kv cPn-ÌÀ
14.  an\pSvkv _p¡v
15.    cpNn cPn-ÌÀ

1 comment: