Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Sunday, 15 December 2019

വളരെ അടിയന്തിരം  
 നൂൺമീൽ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാചക ചെലവിനത്തിനുള്ള തുക BIMS വഴി മാറുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന PROFORMA  17-12-19  ന് 5 മണിക്ക് മുൻപ് ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .


kvIqÄ tImUv,
kvIqfnsâ t]cv
\q¬ao A¡u-Wv Sn 01þ06þ2019 apX F{X XpI e`y-am-bn-«p­v
\q¬ao A¡uWv Sn \n¶v GXv amkw hsc XpI ]n³h-en-¨n-«pWv Sv
\q¬ao A¡u-Wv Sn Hcp amks¯ XpI ]qÀ®-ambn ]n³h-en-¡m³ CÃmsX `mKn-I-ambn XpI ]n³h-en-¨n-«p-s­-¦n Bb-Xnsâ hnh-c-§Ä
\q¬ao       A¡u-Wv Sn \ne-hn F{X XpI _me³kv D­v
(01-þ06þ19 apXÂ 13þ12þ19 hsc)
 _m¦v tÌävsaâv    (01-þ11þ19 apXÂ 13þ12þ19 hsc)

sNe-hmb amkw

 FCH A\p-h-Zn¨ XpI

A¡u-Wv Sn \n¶v `mKn-I-ambn F{X XpI ]n³h-en¨pNo comments:

Post a Comment