Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Wednesday, 27 November 2019
kvIqfpIÄ¡v Ip¡nwKv tImÌn\pÅ XpI Atem«vsaâv apJm´ncw amdp¶Xn\pÅ  \nÀt±i§Ä

Ø     2019þ20 A²yb\ hÀjs¯ ]mNIsNehn\pÅ XpI hnZym`ymk D]UbdIvSÀ apJm´ncw kvIqfpIÄ¡v Atem«vsaâv Bbn A\phZn¨v \Âകുന്നതാണ് .

Ø                     kvIqfpIfnse Cu A²yb\ hÀjs¯ Hm¸WnwKv _me³kntâbpw BZy KUphmbn (45 Znhkt¯bv¡v) A\phZn¨v \ÂInb XpIbptSbpw ASnØm\¯nepw, BbXnsâ XpSÀ¨bpambmWv kvIqfpIÄ¡v Ate m«vsaâmbn XpI A\phZn¨n«pÅXv.
Ø     രണ്ട്   hyXykvX ioÀjI¯nemWv (tI{µ hnlnXw, kwØm\ hnlnXw F¶n§s\) Atem«vsaâv \ÂInbn«pÅXv. F¶m GsX¦nepw Hcp ioÀjI¯n³Iogn CXnt\mSIw A[nI XpI A\phZn¡s¸«n«pÅ kvIqfpIÄ¡v Hcp ioÀjI¯n am{Xta Atem«vsaâv XpI A\phZn¨n«pÅq.
Ø   Atem«vsaâmbn e`n¨ XpIbn \n¶v kvIqÄ {]Yam²ym]IÀ¡v Hcp amks¯ ]mNIsNehn\mhiyamb XpI AUzm³kv FSp¡mhp¶XmWv. (Hcp kabw ]camh[n 5 AUzm³kv hsc)
Ø   C§s\ FSp¡p¶ AUzm³kv XpI ASp¯ aq¶v amk¯n\Iw _nÃpw hu¨dpw {Sjdnbn kaÀ¸n¨v skän sNt¿­XmWv. 
Ø   Atem«vsaâv A\phZn¨ XpIbn \n¶v CXphsc ]mNIsNehn\¯n IpSnÈnIbpÅ XpI, BbXnsâ _nÃpw, hu¨dpw D]PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ ]mÊm¡n \ÂIp¶ \S]Sn D¯chnsâ ASnØm\¯n {Sjdnbn kaÀ¸n¨v skän sN¿mhp¶XmWv.

No comments:

Post a Comment