Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Wednesday, 23 October 2019

// അറിയിപ്പ് // urgent // 


           s]mXp    hnZym`ymk  kwc£W  bÚw  {]hÀ¯\§Ä  D#uÀÖ  kzeam¡p¶Xn\pw  s]mXp  P\  ]¦mfn¯w  Dd¸v  hcp¯p¶Xn\pambn   hnZym`ymk  Hm^okÀamÀ ,  {][m\  A[ym]IÀ,  ]n.Sn.F  {]Xn\n[nIÄ,  P\{]Xn\n[nIÄ ,  klIcW  _m¦v  {]knUâpamÀ ,  F¶nhcpsS  tbmKw    ta  kqN\  1  {]Imcw   _lp  hnZym`ymk  hIp¸v  a{´n   {io  s{]m^. kn  cho{µ  \mYv    26.10.2019(i\nbmgvN )  hnfn¨p  tNÀ¯n«p­v.  {]kvXpX  tbmKw  kw_Ôn¨v  kqN\  2  {]Imcw  FSp¯  Xocpam\§Ä  Xm¦sf  Adnbn¡p¶p.

aoänwKv  \w 1 þ  26.10.2019  i\nbmgvN  cmhnse  10  aWn
thZn þ  skâv  tXtcmtkmkv  Bwt¥m   C´y³   F¨v.Fkv  I®qÀ  HmUntämdnbw

]s¦Spt¡­hÀ
1.          ഡയറ്റ്  പ്രിൻസിപ്പലും  എല്ലാ ഡയറ്റ്  ഫാക്കൽറ്റിമാരും
2.          ഡിസ്ട്രിക്ട്  പ്രോഗ്രാം  ഓഫീസർ  SSA  Kannur
3.          അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടർ VHSC Payyannur
4.          വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റ്,അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, എപിഎഫ്ഒ.
5.        PnÃm /D]PnÃm  hnZym`ymk  Hm^okÀamÀ
6.        t»m¡v t{]m{Kmw   Hm^okÀamÀ
7.        PnÃm  hnZym`ymk  Hm^oknse  ]n.F/ D]PnÃm  hnZym`ymk ഓഫീസിലെ ko\nbÀ  kq{]­pamÀ
8.        Kh/FbnUUv  ss{]adn  {][m\  A[ym]IÀ
9.        FÂ.]n/ bp.]n  Aäm¨vUv  sslkvIqfnse  ss{]adn   hn`mK¯n    \n¶pÅ  Hcp  A[ym]I³

kabwþ  cmhnse   9  aWn  apX   dPnkvt{Sj³  Bcw`n¡pw.  9.30  aWn¡v  IrXyw  aoänwKv  XpS§pw.  10  aWn¡v  tijw  dPnkvt{Sj³  D­mhnÃ.  Hmtcm D]Pnápw  Hmtcm dPnkvt{Sj³  Iu­À  D­mbncn¡pw     
         
             
 aoänwKv \w.2 : 26.10.2017 i\n-bmgv¨ 11.30-þ\v
thZn : Ie-IvS-tdäv HmUntämdnbw
]s¦-Sp-t¡­-hÀ :
 1.-Fw.]n/Fw.-FÂ.-F-amÀ, Xt±i kzbw-`-cW Øm]-\-§-fpsS A[y-£³amÀ, hnZym-`ymk Ìm³UnwKv I½nän sNbÀam³amÀ, PnÃm ]©m-b¯v AwK-§Ä, tImÀ¸-td-j³ sU]yq«n tabÀ/ Ìmânw§v I½nän  sNbÀam³amÀ, {][m-\-s¸« kl-I-cW kwLw {]kn-U-­p-amÀ, {][m\ kÀ¡mÀ, AÀ[ kÀ¡mÀ ta[m-hn-amÀ, hnZym-`ymk {]hÀ¯-IÀ
kabw : cmhnse 10.30 apX cPn-kvt{S-j³ Bcw-`n-¡pw. 11.30-þ\v aoänwKv Bcw-`n-¡pw. D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kÀamÀ Ah-cpsS D]-PnÃm DÄs¸-Sp¶ ]©m-b¯v/tImÀ¸-td-j³/ap³kn-¸m-enän A[y£³amscbpw kl-I-cW kwLw {]kn-U-­p-amscbpw ap³Iq«n hnhcw Adn-bn-t¡-­-Xm-Wv. (B-h-iy-amb \nÀt±iw 23.10.2019-þse aoänwKn  \ÂIn-bn-«p-­v).
aoänwKv \w.3
26.10.2019 i\n-bmgv¨ D¨bv¡v 02.00 aWn¡v
thZn
skâv sXtckmkv Bwt¥m C³Uy³ F¨v.-F-kv.-Fkv
Hm¸¬ HmUn-täm-dnbw, I®qÀ

]s¦-Sp-t¡-­-hÀ  : Kh/FbvUUv ss{]a-dn hnZym-e-b-§-fnse ]n.-Sn.F {]kn-U-­p-amÀ AsÃ-¦n aZÀ ]n.-Sn.F {]kn-U-­p-amÀ
kabw : D¨-bv¡v 02.00 aWn D¨bv¡v 01.00 aWn apXÂ cPn-kvt{S-j³ Bcw-`n¡pw. IrXyw 02.00 aWn¡v aoänwKpw Bcw`n¡pw.
      tbmK-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-hÀ¡v Nmb, IpSn-sh-ffw hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-bn-cn-¡pw. FÃm PnÃm/D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kÀamcpw Ah-c-h-cpsS Iognse AwK-§-tfmSv IrXy-k-a-b¯v aoänw-Kn ]s¦-Sp-¡m³ \nÀt±iw \ÂtI-­-Xm-Wv. aoänw-Kn\v skâv sXtckmkv Bwt¥m C³Uy³ lbÀ sk¡âdn kvIqfn hcp-¶-h-cpsS hml-\-§Ä skâv ssa¡nÄ sslkvIqÄ {Ku­n ]mÀ¡v sNt¿-­-Xm-Wv.
 

No comments:

Post a Comment