Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Tuesday, 11 June 2019

// പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

Tour  TA  ഇനത്തിൽ  ആവശ്യമായ  തുക   താഴെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  20 / 6 / 19  നുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  


{Ia \w
UnUnH tImUv
kvIqfnsâ t]cv
31þ03þ2019 hsc Bhiyapff XpI
31þ03þ2020 hsc Bhiyamb XpIHtcm ioÀjI¯nepw {]tXyIw {]tXyIw {]t^mÀa kaÀ¸nt¡­XmWv.

No comments:

Post a Comment