Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Saturday, 22 June 2019


// അറിയിപ്പ് // 

24 -6 -19  ന്    രാവിലെ  9 .30  ന് DI ET  പാലയടിൽ  വെച്ച്  നടക്കുന്ന  വിദ്യാഭ്യാസ 
സെമിനാറിൽ  താഴെ  പറയുന്ന അധ്യാ പകർ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 1
hn kn \mcm-b-W³
F¨v Fw F FÂ ]n Fkv tNtecn am¸nf
2
h\-P-Ip-amcn  Fw Fw
F¨v Fw F bp ]n Fkv Ib-cfw
3
Pe-P-Ip-amcn
F¨v Fw Pn FÂ ]n Fkv tImS-ÃqÀ
4
hnt\mZv kn
F¨v Fw F  FÂ ]n Fkv കണ്ടക്കൈ 
5
{io\n-hm-k³ hn hn
C ]n sI F³ Fkv sIm-f-t¨cn
6
Zmtam-Z-c³ H
sI F sI F³ Fkv F bp ]n kvIqÄ Ipäym-«qÀ
7
kpss_À ]n hn
F FÂ ]n Fkv \qtªcn
8
inip-]m ]n ]n
F bp ]n Fkv ]d-Èn-\n-¡-Shv
9
Acp¬ sI
F FÂ ]n Fkv IS-t¼cn
10
cmPo-h³ sI
F bp ]n Fkv sam-dmg sk³{SÂ


No comments:

Post a Comment