Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Thursday, 23 March 2017


 പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രദ്ധക്ക് 

സ്കൂൾ  ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി യുടെ നടത്തിപ്പിനായി അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന കണ്ടിജന്റ്‌ ചാർജ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് 

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിൽനിന്നും കണ്ടിൻജന്റ്‌ ചാർജ്‌ പാസ്സാക്കി നൽകിയാൽ  5 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബാങ്കിൽനിന്നും തുക പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് 

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുക ടി ആവശ്യത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം അഞ്ചു ദിവസത്തിനുളളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ മുഖേന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

കൂടാതെ  25 / 3/ 17  ന്  മുൻപായി  ഫെബ്രുവരി  2017  വരെ യുള്ള  കണ്ടിൻജന്റ്  തുകകൾ  മുഴുവൻ  തന്നെ  അടിയന്തിരമായി  പിൻവലിച്ച് റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്‌യേണ്ടതാണ് .


പ്രധാനധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക്

      kvIqÄ D¨`£W ]²XnbpsS \S¯n¸n\mbn A\phZn¨v \ÂIp¶ I­ണ്ട nPâv NmÀÖv _m¦n \n¶pw ]n³hen¡pt¼mÄ Xmsg¸dbp¶ \nÀt±i§Ä IÀi\ambn ]menക്കേണ്ടതാണ്
D]PnÃm hnZym`ymk Hm^okn \n¶pw Iണ്ട ­nPâv NmÀÖv ]mÊm¡n \ÂInbm 5 {]hr¯n Znhk§Ä¡pÅn _m¦n \n¶pw XpI ]n³hent¡­XmWv


_m¦v A¡u­nse _me³kv XpI Sn Bhiy¯n\v ]cym]vXasæn  B hnhcw 5 Znhk¯n\pÅn D]PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ aptJ\   s]mXp hnZym`ymk UbdIvStdän Adnbnt¡­XmWv


IqSmsX   25þ3þ2017  \v  ap³]mbn  ഫെബ്രുവരി 2017 വരെ യുള്ള കണ്ടിജന്റ് XpIIÄ  FÃmw  Xs¶അടിയന്തിരമായി പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് 
                                       1