Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Tuesday, 24 July 2018


ka{K in£m  A`n-bm³ ,X-fn-¸-d¼v ku¯v _n BÀ kn   
                      saUn-¡Â Iym¼v 2018þ19

DATE
PLACE
CATEGORY
TIME
CLASS
27-07-18
shÅn

BRC THALIPARAMBA SOUTH
HI,SI
({ihW sshI-eyw,-kw-kmc sshIeyw)


10AM  to 12 PM

I to XII
31-07-2018
sNmÆ

BRC THALIPARAMBA SOUTH

OPH

10AM  to 12 PM

I to XII


\nÀt±-i-§Ä
1.     kÀtÆbn-eqsS Is­-¯nb ]pXnb Ip«n-I-sf-bmWv Iym¼n ]s¦-Sp-¸n-t¡-­-Xv.
2.     ap¼v SSA ,RMSA Iym¼pI-fn ]s¦-Sp-¯-hÀ ho­pw ]s¦-Sp-t¡-­-Xn-Ã.
3.     FRESH Ip«n-IÄ saUn-¡Â t_mÀUnsâ `n¶-tijn  kÀ«n-^n-¡äv  DÅ-hÀ Iym¼n ]s¦-Sp-t¡-­-Xn-Ã.-C-h-cpsS saUn-¡Â t_mÀUv kÀ«n-^n-¡-än³sc tIm¸n \nÀ_-Ô-ambpw _n BÀ kn bn DS³ Xs¶ F¯n-t¡-­-XmWv . Cu Ip«n-IÄ¡v D]-I-cWw Bh-iy-sa-¦n Iym¼n \nÀ_-Ô-ambpw ]s¦-Sp-t¡-­-XmWv .
4.    Iym¼n hcp¶ Ip«n-I-fpsS B[mÀ \¼À ssI¿n Icp-tX-­-Xm-Wv.    
      N B : aäv Iym¼p-I-fpsS Xo¿Xn ]n¶oSv Ad-nbn-¡p-¶-Xm-Wv.


No comments:

Post a Comment